regulamin portalu


Regulamin korzystania z portalu wgnkredyty.com

I. Przepisy ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu, warunki nieodpłatnego świadczenia usług przez WGN Kredyty na rzecz Użytkowników, prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności WGN Kredyty jako podmiotu prowadzącego Portal.
2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

II. Definicje.
1. WGN Kredyty – spółka WGN Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 22, kod: 50 – 079, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000190514, NIP: 897-10-08-037, REGON: 930469783, będąca twórcą oraz właścicielem praw do Portalu, uprawniona do dysponowania jego zasobami.
2. Portal – stworzona przez WGN Kredyty informacyjna platforma internetowa podłączona do sieci Internet i figurująca w tej sieci pod adresem internetowym www.wgnkredyty.com, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i narzędzi oraz pobieranie informacji, materiałów udostępnianych przez WGN Kredyty i jej Partnerów za jej pośrednictwem. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, o których mowa w ust. 5 jest nieodpłatne. W przypadku wprowadzenia odpłatności za korzystanie z jakiejkolwiek usługi świadczonej za pośrednictwem Portalu, Użytkownik przed skorzystaniem z takiej usługi zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości opłaty, a także o innych warunkach, które musi spełnić, aby móc skorzystać z tej usługi;
3. Doradcy – doradcy kredytowi współpracujący z WGN Kredyty oraz jego Partnerami;
4. Partner – podmiot współpracujący z WGN Kredyty;
5. Usługi informacyjne – usługi polegające na udostępnianiu treści zawartych w Portalu na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL – dotyczy wszystkich stron Portalu);
6. Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji w Portalu materiałów reklamowych Partnerów;
7. Usługi finansowe – wszelkie usługi, w szczególności związane z finansowaniem kredytów, pożyczek i inwestycji;
8. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, które uzyskały dostęp do usług oferowanych przez Portal.
9. Biuro WGN Kredyty – WGN Kredyty oraz Partnerzy;

III. Techniczne warunki korzystania z Portalu.
1. Dostęp do części zasobów Portalu określanej jako Usługi informacyjne nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie Portalu.
2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez WGN Kredyty za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić:
urządzenie komputerowe o wymaganych minimalnych parametrach technicznych (hardware);
– dostęp do sieci Internet;
– przeglądarkę internetową z funkcją obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Java Script, Java, Flash oraz cookies, zapewniającą możliwość wyświetlania na ekranie
komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
ewentualne inne niezbędne oprogramowanie umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Portalu.
3. WGN Kredyty zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki WGN Kredyty.
1. WGN Kredyty zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Usług informacyjnych na czas nieoznaczony.
2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym  prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zakazane jest zamieszczanie na stronach Portalu przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających powszechnie aprobowane zasady moralne lub wulgarnych.
4. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w integralność Portalu lub jego modyfikowanie, w tym w szczególności dodawanie, usuwanie bądź poprawianie treści zawartych w Portalu przeznaczonych wyłącznie do odczytu, lub inne działania, które mogłyby wpłynąć na wygląd Portalu.
5. WGN Kredyty zobowiązuje się powiadomić Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej likwidacji Portalu lub jego części. Powiadomienie następuje poprzez opublikowanie stosowanej informacji na stronach Portalu.
6. Prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie Usług finansowych oferowanych za pośrednictwem Portalu regulują odrębne przepisy.

V. Odpowiedzialność WGN Kredyty za korzystanie przez Użytkownika z Portalu.
1. Wszystkie przeglądarki i kalkulatory zamieszczone na Portalu mają wyłącznie charakter poglądowy i służą wyłącznie m.in. wstępnej ocenie zdolności kredytowej klientów Portalu oraz wstępnemu ustaleniu wysokości rat kredytu.
2. Treści udostępniane za pośrednictwem Portalu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.
3. Poprzez skorzystanie z narzędzi zamieszczonych na Portalu nie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie określonego rodzaju Usług finansowych z WGN Kredyty lub innym dostawcą tych usług.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego.
1. Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@wgnkredyty.com
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez WGN Kredyty w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji WGN Kredyty wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

VII. Ochrona danych osobowych.
1. Przez skorzystanie z mechanizmów narzędzi umieszczonych na Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach prowadzenia przez WGN Kredyty i jego Partnerów doradztwa finansowego, w zakresie oferowania Użytkownikom optymalnych form inwestowania środków finansowych oraz udzielania pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Administratorem danych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, jest dane Biuro WGN Kredyty, z którym skontaktował się Użytkownik.
3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celach polegających na prowadzeniu doradztwa finansowego, w szczególności na oferowaniu optymalnych form inwestowania środków finansowych oraz pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, a także w calach archiwalnych i statystycznych. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru danych odpowiedniego Biura WGN Kredyty. Żądanie poprawienia albo usunięcia danych należy zgłosić danemu Biuru WGN Kredyty za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość mailową wyłącznie na adres e-mail, pod którym Użytkownik skontaktował z uprzednio danym Biurem WGN Kredyty.

VIII. Prawa autorskie.
1. Narzędzia umożliwiające świadczenie Usług Informacyjnych, a także wszelkie materiały udostępniane za pośrednictwem Portalu, w szczególności takie jak teksty, zdjęcia, grafika, materiały audio i video, a także przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej;
2. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do wykorzystywania treści dostępnych w Portalu, w tym w szczególności narzędzi i materiałów, o których mowa w ust.1 wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z korzystaniem z Portalu, w zakresie własnego użytku osobistego.
3. WGN Kredyty nie ustanawia na rzecz Użytkownika jakiegokolwiek prawa do kopiowania, utrwalania, zmiany treści lub formy, rozpowszechniania, czerpania pożytków z jakichkolwiek treści zamieszczonych w Portalu.

IX. Postanowienia końcowe.
1. WGN  Kredyty zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez WGN  Kredyty, który jednak nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Portalu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na zasadach dotychczasowych.
2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu licząc od chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o zmianach oraz o możliwości ich akceptacji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


Słownik finansowy

C
Cesja

Osoba cedenta przenosi prawa, uprawnienia lub wierzytelności na inną osobę w tym przypadku cesjonariusza.

Słownik zawiera wyjaśnienia terminów i pojęć z zakresu prawa i bankowości

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /wp-content/themes/wgn/right-sidebar-exchange-rates.php on line 73

Warning: file_get_contents(/wp-content/themes/wgn/waluty/1970.01.01.txt): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/themes/wgn/right-sidebar-exchange-rates.php on line 76

Kursy walutKurs z dnia

Waluta Kurs Zmiana %
chfCHF n/a n/a
usdUSD n/a n/a
eurEUR n/a n/a
gbpGBP n/a n/a
Aktualizacja codziennie o godz. 14:00. zobacz kursy archiwalne